กิจกรรมของศูนย์ฯ

ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU-BCTLC) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การควบคุมโดยชีววิธี ในการควบคุมศัตรูพืช (แมลงและไรศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช) โดยชีววิธี สนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ให้บริการด้านการคคัดกรอง การคัดเลือก การผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของศัตรูธรรมชาติ และให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่เหมาะสม สำหรับเกษตรกรและบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

อบรมให้ความรู้เกษตรกรจากภายนอก

5 ก.ย 2563

อบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการกำจัดแมลงศัตรูธรรมชาติด้วยแมลงศัตรูพืช

กิจกรรมของศูนย์

 
อบรมให้ความรู้เกษตรกรจากภายนอก
5 ก.ย 2563

อบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการกำจัดแมลงศัตรูธรรมชาติด้วยแมลงศัตรูพืช

บรรยายการเรียนการสอบน้องๆสาขาพืชผักแม่โจ้
5 ส.ค 2563

จากภาคทฤษฏีสู่ภาคปฏิบัติ

บริการวิชาการนอกสถานที่ มหาลาภฟาร์ม คันทรีโฮม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2 ส.ค 2563

ให้บริการวิชาการนอกสถานที่ให้กับกลุ่มเกษตรกรอินทรรีย์ อำเภอสันกำแพง