แมลงศัตรูธรรมชาติ

ศัตรูธรรมชาติ มีประโยชน์และมีบทบาทในการควบคุมแมลงศัตรูพืช (Insect pest) โดยชีววิธีและเป็นปัจจัยทางชีวภาพ (Biotic factor) ที่ช่วยควบคุมปริมาณของแมลงศัตรูพืชให้อยู่ในสภาพสมดุลตามธรรมชาติ (Natural balance) ซึ่งแมลงศัตรูธรรมชาติในที่นี้ หมายถึงแมลงห้ำ (Predator) และแมลงเบียน (Parasite)

ตัวห้ำ (Predators)

“แมลงตัวห้ำ” มักมีขนาดตัวที่โตกว่าสิ่งที่มันกินซึ่งเรียกว่า “เหยื่อ” (prey) ของมัน ซึ่งอาจมีพฤติกรรมการกินโดยการจับแล้วกิน หรือดูดกินของเหลวในตัวเหยื่อหมดทั้งตัว และต้องกินเหยื่อหลายตัวเพื่อการดำรงชีวิตจนครบวงจรชีวิต บางชนิดมีพฤติกรรมเป็นตัวห้ำได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต ยกตัวอย่างเช่นด้วงเต่าตัวห้ำ (predacious beetles) หรือบางชนิดมีพฤติกรรมการเป็นตัวห้ำเฉพาะบางช่วงอายุเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นแมลงช้างปีกใส (lacewing) และแมลงวันดอกไม้ (syrphis fly) ที่ตัวเต็มวัยอาศัยกินน้ำหวานตามดอกไม้ ส่วนตัวอ่อนมีพฤติกรรมการกินแมลง

แมลงตัวห้ำ

Menochilus sexmaculatus (Coleoptera: Coccinellidae)

Menochilus sexmaculatus (Coleoptera: Coccinellidae)

Coccinella tranversalis (Coleoptera: Coccinellidae)

Coccinella tranversalis (Coleoptera: Coccinellidae)

Harmonia octomaculata (Coleoptera: Coccinellidae)

Harmonia octomaculata (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis discolor (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis discolor (Coleoptera: Coccinellidae)

Synonycha grandis (Coleoptera: Coccinellidae)

Synonycha grandis (Coleoptera: Coccinellidae)

Chilocorus politus (Coleoptera: Coccinellidae)

Chilocorus politus (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Podothrips lucasseni   (Kruger)

Podothrips lucasseni (Kruger)

เพลี้ยไฟตัวห้ำ Karnyothrips flavipes (Jones).

เพลี้ยไฟตัวห้ำ Karnyothrips flavipes (Jones).

เพลี้ยไฟตัวห้ำ Androthrips flavipes Schmutz.

เพลี้ยไฟตัวห้ำ Androthrips flavipes Schmutz.

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)

Micraspis vincta (Coleoptera: Coccinellidae)