เครือข่ายงานวิจัย

ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU-BCTLC) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การควบคุมโดยชีววิธี ในการควบคุมศัตรูพืช (แมลงและไรศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช) โดยชีววิธี สนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ให้บริการด้านการคคัดกรอง การคัดเลือก การผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของศัตรูธรรมชาติ และให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่เหมาะสม สำหรับเกษตรกรและบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

กรีนเนทเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม

กรีนเนทเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ที่ทำงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรม กรีนเนทประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือ สหกรณ์กรีนเนท และมูลนิธิสายใยแผ่นดิน

กรีนเนทเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม กรีนเนทเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม กรีนเนทเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม info@greennet.or.th กรีนเนทเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม 02-277-9380
เครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง

กลุ่มเกษตรกรส่วนหนึ่งในเส้นทางน้ำ"แม่ปิง" ได้ร่วมกันพัฒนาการผลิตและการตลาด เกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้ชื่อ "เครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง" เครือข่ายมีความตั้งใจพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดการเกษตรในระบบปลอดสารพิษ โดยการเรียนรู้กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตด้วยตัวเองร่วมกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง

เครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง เครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง 053-221275
ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ (The Organic Agriculture Development Center)

เป็นศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป็นศูนย์กลางในการจัดการองค์ความรู้และการบูรณาการเครือข่ายแห่งคุณค่าเกษตรอินทรีย์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล

ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ (The Organic Agriculture Development Center) ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ (The Organic Agriculture Development Center) 0-2504-8046-9