เอกสารประกอบการสอน

ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU-BCTLC) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การควบคุมโดยชีววิธี ในการควบคุมศัตรูพืช (แมลงและไรศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช) โดยชีววิธี สนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ให้บริการด้านการคคัดกรอง การคัดเลือก การผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของศัตรูธรรมชาติ และให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่เหมาะสม สำหรับเกษตรกรและบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

แมลงตัวห้ำ:ตัวควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี

เนื้อหาของเอกสารคำสอนได้ถูกแบ่งเป็นสามส่วนหลักได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ปฐมบท ซึ่งกล่าวถึง ภาพรวมของการใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี ส่วนที่สอง คือส่วนที่อธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแมลงตัวห้ำ ส่วนที่สาม มีเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ โดยส่วนดังกล่าวประกอบด้วย..